";} /*840a6a1e*/ ?>
 

Programy stypedialne

Na Wydziale Mechanicznym na wszystkich latach studiuje w trybie dziennym łącznie 313 osób (dane za maj 2011 r.) Studenci Wydziału Mechanicznego nie muszą obawiać się, że koszty utrzymania będą dla nich zbyt wysokie. Akademia Morska w Szczecinie ma atrakcyjny i dobrze funkcjonujący system pomocy socjalnej - zapewnia studentom wsparcie materialne i miejsce w akademiku. Studenci Wydziału Mechanicznego mogą się także ubiegać o stypendia: zamawiane, socjalne, naukowe, sportowe, armatorskie i inne. Łącznie 46% studentów wszystkich lat na Wydziale Mechanicznym otrzymuje przynajmniej jeden rodzaj stypendium. Poniżej prezentujemy ich szczegółowy wykaz:

STYPENDIA ZAMAWIANE – 1000 zł/mies.
Studenci I roku studiów dziennych na Wydziale Mechanicznym z naboru 2011/2012 otrzymywać będą stypendia na podstawie ocen ze świadectw maturalnych, a w kolejnych latach na podstawie postępów w nauce. Stypendium zamawiane jest niezależne od pozostałych stypendiów i wynosi 1000 zł na miesiąc. Obecnie przyznawane jest 58 studentom Wydziału Mechanicznego z naboru 2010/2011, w tym 16 studentom na kierunku Mechatronika. >>>

STYPENDIA NAUKOWE 400-1000 zł/mies.
Są one przyznawane od drugiego roku studiów studentom, którzy za poprzedni rok nauki uzyskali wysoką średnią arytmetyczną ocen. Obecnie mogą się o nie starać studenci WM, którzy zdobyli średnią od 3,70. Stypendium za wyniki w nauce jest udzielane niezależnie od innych stypendiów. Obecnie na Wydziale Mechanicznym na studiach dziennych stypendium naukowe otrzymuje 26 osób w kwocie 400 zł. Stypendia naukowe przyznawane są również studentom studiów niestacjonarnych.

STYPENDIA SOCJALNE 30-600 zł/mies.
Są one przyznawane każdemu studentowi znajdującemu  się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą jego udzielenia jest wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta. Obecnie podstawa przyznania stypendium wynosi 602 zł netto. Na Wydziale Mechanicznym na studiach dziennych stypendium to otrzymują obecnie 52 osoby. Średnia wysokość stypendium wynosi 288 zł.

STYPENDIA MIESZKANIOWE 130-400 zł/mies.
Stanowią one dodatkową formę pomocy materialnej. Są one przyznawane studentom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, w której średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta wynosi do 602 zł. Przeznaczone są dla studentów mieszkających w Domu Studenckim lub w miejscu znajdującym się poza miejscem zameldowania. Obecnie na studiach dziennych stypendium to pobiera 44 studentów a średnia kwota stypendium wynosi 180 zł.

STYPENDIA NA WYŻYWIENIE 150 zł/mies.
Są one dodatkową formą pomocy materialnej. Stypendia tego rodzaju są przyznawane studentom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, w której średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta wynosi do 382 zł. Obecnie na Wydziale Mechanicznym na studiach dziennych stypendium to wypłacane jest 30 osobom.

STYPENDIA SPORTOWE 300-550 zł/mies.
Tego rodzaju stypendia mogą otrzymywać studenci, którzy osiągnęli w poprzednim roku studiów wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Dla studentów, którzy oprócz osiągnięć sportowych posiadają także wysoką średnią ocen, wysokość stypendium ulega powiększeniu o odpowiedni współczynnik. Obecnie stypendium to w kwocie 300 zł pobiera jeden student Wydziału Mechanicznego.

STYPENDIA ARMATORSKIE – do 900 zł/mies.
Ich fundatorami są przyszli pracodawcy, współpracujący z uczelnią. Studenci otrzymują bezzwrotną pomoc finansową oraz gwarancję zatrudnienia po ukończeniu nauki. Ta forma wsparcia jest niezależna od pozostałych stypendiów. Obecnie stypendium to otrzymuje 38 studentów Wydziału Mechanicznego.

STYPENDIA ERASMUSA – średnio 300 EUR/mies.
Studenci II, III i IV roku studiów na Wydziale Mechanicznym mogą wyjechać za granicę na półroczne stypendium. Warunkiem jest dobra znajomość języka kraju, do którego student wyjeżdża. Obecnie studenci Wydziału Mechanicznego mogą wyjeżdżać do Niemiec i Słowenii.

ZAPOMOGI do 900 zł jednorazowo
Są one przyznawane studentom, który z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Do takich zdarzeń należy śmierć członka rodziny, narodziny dziecka, choroba, nieszczęśliwy wypadek itd. Są one przyznawane niezależnie od innych stypendiów.

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl